MÁME PRED SEBOU

Naša vízia krajších Šiah

Dokončiť začaté projekty

  • Odborné učebne:
  1. ZŠ J. Kráľa – nová jazyková učebňa, učebňa BIO – CHE, učebňa FYZ a učebňu fyziky
  2. ZŠ L. Pongrácza – nová jazyková učebňa, učebňa IKT, polytechnická učebňa
  3. ZŠ L. Balleka – nová jazyková učebňa, učebňa IKT, polytechnická učebňa, knižnica
  • BRO
  • Vnútroblok Tabán
  • Multifunkčné ihrisko na ZŠ L. Balleka
  • Nová budova pre ZUŠ
  • Nová mestská športová hala
  • Energetická efektívnosť verejných budov – MŠ na ul. Hviezdoslavova 30 a 32

Školstvo Realizovať už spomenuté začaté projekty. Ak nebude schválená dotácia z EU fondov na obnovu budovy pre MŠ Hviezdoslavova 30 a 32, je potrebné počas letných prázdnin realizovať obnovu málo výkonného kúrenia v MŠ Hviezdoslavova 32 s vyučovacím jazykom maďarským. Následne hľadať prostriedky na kompletnú rekonštrukciu oboch budov týchto MŠ. Vybudovať atletickú dráhu v exteriéri pre všetky tri ZŠ.

Šport Realizovať výstavbu novej mestskej športovej haly podľa pripravenej PD (projektovej dokumentácie) v areáli štadióna. Na tejto ploche pripraviť podmienky na športové vyžitie pre všetky kluby, s dôrazom na možnosť užívať naše športoviská za rovnakých podmienok pre všetkých.

Bytová a rodinná výstavba Obnova a výstavba bytov a domov by bola zbytočná, keby sme nezabezpečili prácu pre našich občanov. Za volebné obdobie 2014 – 2018 sa vybudoval nový závod, kde do dvoch rokov nájde prácu cca 400 zamestnancov. Na ulici Bitúnková sa nám podarilo doviesť podmienky na výstavbu rodinných domov do takého stavu, že v roku 2019 sa po dohode s vlastníkom susediacich pozemkov môže začať s delením parciel a ich predajom záujemcom o výstavbu. Našou snahou ale bude vytvoriť podmienky predaja takým spôsobom, aby kupujúci do určitého časového horizontu rodinné domy aj postavili. Nie tak ako na Psom vrchu, kde sú dodnes mnohé pozemky bez stavieb a prostredníctvom priekupníkov sa predávajú za niekoľkonásobne vyššie ceny, ako ich predávalo mesto. Na výstavbu bytoviek máme pripravenú plochu medzi Ul. J. Kráľa a Tabánskou ulicou. Tu sa môže okamžite začať s prípravou dokumentácie a výstavbou. Mesto využije všetky možnosti financovania cez Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo hospodárstva.

Nesmieme však zabudnúť ani na jestvujúce bytové domy a rodinné domy. Mesto urobí všetko pre to, aby vlastníci, ktorí sa rozhodli rekonštruovať svoje bytové domy, mali čo najjednoduchšie procesy. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na to, že na mnohých miestach v meste chýba kanalizácia, resp. je veľmi poruchová. Tu musí byť mesto nápomocné a úzko spolupracovať so ZVAK.

Bezpečnosť a komunikácie Pokračovať v rozširovaní kamerového systému po celom meste, a to minimálne v takom tempe, ako tomu bolo za posledné obdobie. V maximálnej miere spolupracovať so silovými zložkami štátu, aby sa naši občania cítili bezpečne. V roku 2016 sme začali s prvou etapou projektu „Statickej a dynamickej dopravy“, a to Hlavné námestie, sídlisko J. Kráľa a priľahlé ulice po pravej strane Ul. SNP smerom zo severu na juh. Tento projekt sa už realizuje. Už máme schválenú druhú etapu, ku ktorej sa vyčíslia náklady a môže sa realizovať. Následne sa môžeme pustiť do projektovania ďalších plôch. Je to veľmi náročný proces, pri ktorom od nápadu až po realizáciu je potrebné množstvo administratívy a schvaľovania. Veľmi závažným problémom je križovatka na Hlavnom námestí. Tu sme zadali projektovej organizácii návrh na riešenie. Urobilo sa presné sčítanie dopravy a na základe toho sa pripravujú rôzne varianty riešenia. Je potešujúce, že aj Slovenská správa ciest má vyhradenú finančnú čiastku na PD k odstráneniu bodových problémov na ceste I/66 na území mesta Šahy. To znamená, že sa pripravia podklady na riešenie námestia, osvetlenie kruhového objazdu pri Lidli, osvetlenie priechodov pre chodcov. PD, ktorú sme dali vypracovať my ako mesto, bude odovzdaná na ďalšie fázu a realizáciu až po schválení všetkými orgánmi. Musíme pokračovať v presviedčaní štátu o potrebe obchvatu mesta. Je to zdĺhavý proces, ale ak to nepôjde inak, budeme organizovať rôzne protestné akcie, aby sme verejne prezentovali problémy s hustotou medzinárodnej nákladnej dopravy cez naše historické centrum mesta.

Verejné priestory Pokračovať v obnove ciest a chodníkov. Realizovať projekt „Obnov si svoj chodník“, ktorý spočíva v tom, že mesto zabezpečí zámkovú dlažbu a obrubníky a občan si pred svojou nehnuteľnosťou chodník obnoví svojpomocne. Pokračovať v začatej obnove námestia, obnove tretej časti fasády radnice mesta aj s priestorom priamo pred celou budovou.

KultúraMáme v pláne vybudovať kvalitný priestor vrátane budovy pre ZUŠ v areáli bývalej ZŠ a MŠ na Ul. J. Kráľa. Zostanú tu ďalšie tri budovy, z ktorých by sme mohli postupne vybudovať kvalitné priestory pre Galériu, múzeum, prípadne kino. Je to priestor, z ktorého by sme mohli vybudovať spoločensko-kultúrne centrum mesta.

Zdravotníctvo V týchto chvíľach sa pripravuje žiadosť z európskych štrukturálnych fondov na rekonštrukciu jednej z budov v areáli nemocnice, kde by sa vytvorilo Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Táto obnova budovy zabezpečí centralizovanie zdravotnej starostlivosti do areálu nemocnice. Samozrejme, budeme pokračovať v obnove ostaných budov, verejných priestorov a riešení parkovania.

Mnohé z týchto plánov sa týkajú aj mestských častí Preseľany nad Ipľom a Tešmák.

Všetky prezentované zámery sú reálne uskutočniteľné a naplánované s ohľadom na potreby obyvateľov nášho mesta.