MÁME ZA SEBOU

Odpočet našej práce za posledné volebné obdobie 2014 – 2018

EU fondy :

 • Energetická efektívnosť budovy MŠ na Nám. M. R. Štefánika – realizácia projektu ukončená
 • BRO – schválená a podpísaná zmluva, dielo – v realizácii
 • Odborné učebne pre ZŠ J.Kráľa – schválená a podpísaná zmluva, dielo – v realizácii
 • Odborné učebne pre ZŠ L.Pongrácza – schválená a podpísaná zmluva, dielo – v realizácii
 • Odborné učebne pre ZŠ L.Balleka – schválená a podpísaná zmluva, dielo – v realizácii
 • Vnútroblok Tabán – schválená a podpísaná zmluva, dielo – v realizácii
 • Energetická efektívnosť budov MŠ na ul. Hviezdoslavova 30 a 32 – schválená dotácia

Cesty, chodníky a verejné priestory:

 • nový chodník na Ul. J. Thúróczyho a Ul. I. Madácha
 • prístupové chodníky ku kontajnerovým stanovištiam na Ul. Gy. Szondyho a Ul. Gr. I. Széchényiho
 • obnovené chodníky v areáli nemocnice
 • obnovené chodníky na Ul. Ľ. Štúra a Ul. SNP, vrátane mosta
 • obnova chodníkov v Preseľanoch, po oboch stranách hlavnej cesty – v realizácii
 • obnova asfaltového povrchu cesty v Tešmáku – v realizácii
 • obnova asfaltového povrchu na cestách Ul. Bernecká, Ul. L. Pongrácza, Ul. J. Rotaridesa, Ul. Petőfiho
 • asfaltovanie cesty k vodnej nádrži pri garážach
 • obnova asfaltového povrchu na ceste II. triedy od Hl. námestia smerom na Tešmák
 • obnovená časť námestia pred Šahankou
 • úprava parkoviska pre odvodnenie na Ul. Severná 3 a 4
 • vybudovanie parkovacích miest na Mlynskej ul. a Ul. J. Kráľa – v realizácii
 • vytvorenie parkovacích miest pri pošte
 • vybudovanie spevnenej plochy na Ul. Mládežníckej
 • parkovacia plocha pred kultúrnym domom v Tešmáku
 • obnova zelene a verejného priestranstva pred kostolom
 • rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. I. Madácha
 • nové autobusové zastávky v oboch mestských častiach
 • nové detské ihriská v oboch mestských častiach

Školy a MŠ:

 • výmena okien na budove ZŠ L. Balleka
 • komplexná úprava telocvične pri ZŠ L. Balleka vrátane prepojovacej chodby a kúrenia
 • oprava kanalizácie a plochy medzi budovami ZŠ L. Balleka
 • kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove MŠ na ul. Hviezdoslavova 30
 • nové zariadenie do kuchyne pri ZŠ J. Kráľa
 • nové zariadenie do kuchyne pri MŠ na Ul. Hviezdoalavova 30
 • obnova átria zámkovou dlažbou v areáli ZŠ L. Pongrácza
 • nový veľký detský exteriérový hrací prvok pre MŠ na nám. M. R. Štefánika – v realizácii
 • nový veľký detský exteriérový hrací prvok pre MŠ na ul. Hviezdoslavova 30 v realizácii
 • multifunkčné ihrisko pre ZŠ L. Balleka – v realizácii

Ostatné :

 • dokončenie investícií z predchádzajúceho obdobia: – rozšírenie cintorína                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – úprava stojísk na separovaný odpad proti vandalom
 • výmena okien na budove pri štadióne
 • obnova toaliet pri štadióne
 • nová strecha a zateplenie budovy pri štadióne – v realizácii
 • nová strecha na administratívnej budove v areáli nemocnice
 • obnova kultúrneho domu Tešmák (strop, osvetlenie, výmena okien, toalety, maľovanie, nákup zariadení do kuchyne)
 • obnova kultúrneho domu Preseľany nad Ipľom (pódium, prechodová chodba, strecha, osvetlenie, strop, toalety)
 • rozšírenie kamerového systému a jeho kompletizácia na jeden celok, zatiaľ na celkový počet 25 kamier
 • obnova kanalizácie na Ul. Severnej č.1 a 2
 • výmena okien na budove MsÚ, každoročne sa realizovala výmena niekoľkých okien
 • nové autobusové zastávky v centre, pri SOŠ a pri nemocnici v realizácii
 • nové odpadkové koše v centre mesta – v realizácii
 • vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov pozemkov pod verejnými budovami a verejnými priestormi – priebežne
 • obnova domu smútku, exteriér aj interiér – v realizácii
 • osvetlenie chodníkov v cintoríne
 • vybudovanie zámkovej dlažby okolo pomníkov v cintoríne
 • nový pomník v cintoríne
 • nová strecha budovy múzea
 • nová strecha na administratívnej budove v areáli nemocnice
 • obnova nehnuteľnosti na Hlavnom námestí č. 7B (bývalá predajňa Orange)
 • obnova nehnuteľností na Hlavnom námestí č. 7 (bývalé kníhkupectvo)

Príchod investora a vytvorenie približne 400 nových pracovných miest.